Statut

STATUT


STOWARZYSZENIA  POLISH WOMEN`S GLOBAL NETWORK 

Rozdział I

       POSTANOWIENIA  OGÓLNE

       § 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Polish Women`s Global  Network, w dalszych postanowieniach
  statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie  może używać skróconej nazwy PWGN oraz logo w formie graficznej.
 3. Stowarzyszenie może udzielić prawa do korzystania z jego nazwy oraz logo graficznego organizacjom tworzonym przez środowiska kobiet polskich za granicą, dla realizacji celów tożsamych z celami Stowarzyszenia.
 4. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica, zgodnie z prawem miejscowym.
 5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.
 9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej ogółu członków.
 10. Dla realizacji swoich celów i prowadzenia spraw z tym związanych, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 11. Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej.


Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

       § 2

     Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Kreowanie i budowa dobrego wizerunku Polski w świecie, poprzez promocję działań i osiągnięć Polek w
  gospodarce, nauce, kulturze oraz polityce, w kraju i na świecie.
 2. Wymiana informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk, nawiązywanie międzynarodowych i międzyśrodowiskowych     kontaktów zawodowych.
 3. Pozytywne oddziaływanie na wzrost rozpoznawalności Polski w świecie poprzez aktywność osób i organizacji stowarzyszonych w Stowarzyszeniu Polish Women`s Global  Network.
 4. Wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego kobiet polskich w kraju i za granicą, wnoszących istotny wkład w tworzenie wizerunku Polski na świecie, poprzez aktywną działalność w gospodarce, nauce, kulturze i polityce w Polsce i innych krajach świata.

§ 3

      Cele  określone w § 2 realizowane są w szczególności poprzez:

 1. Utworzenie platformy internetowej, integrującej kobiety polskie w Polsce oraz w innych krajach świata, które swoją działalnością zawodową i profesjonalizmem wnoszą istotny wkład w zmianę wizerunku i percepcji postrzegania Polski, jako kraju nowoczesnego, konkurencyjnego i atrakcyjnego, o silnej tożsamości narodowej oraz inicjującej kontakty i współpracę międzynarodową.
 2. Inicjowanie, realizacja oraz udział w  projektach promocyjnych,  informacyjnych oraz badawczych dot. gospodarki, nauki, kultury, społeczeństwa i demokracji a zwłaszcza promocji na arenie międzynarodowej osiągnięć rozwojowych w tych dziedzinach, zachodzących w Polsce.
 3. Działania na rzecz upowszechniania pozytywnych przykładów osiągnięć i wkładu Polaków w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i polityczny państw zasiedlenia.
 4. Działania na rzecz promocji polskich produktów na świecie, jako nośników tożsamości narodowej.
 5. Działania na rzecz rozwoju turystyki, w tym turystyki przyjazdowej do Polski oraz promocji Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie na arenie międzynarodowej.
 6. Organizację  spotkań, seminariów i konferencji, krajowych i międzynarodowych w obszarach profesjonalnej aktywności Polek, w celu nawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.
 7. Organizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych w kraju i za granicą, promujących polską kulturę i sztukę.
 8. Organizację targów, wystaw i misji handlowych, w kraju i za granicą.
 9. Działalność wydawniczą i publicystyczną.
 10. Inspirowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej, w celu tworzenia ponadregionalnych sieci i klastrów oraz współpracy pomiędzy sektorami nauki i biznesu, na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskiej
  gospodarki.
 11. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i ich sieciami na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, w tym udział w projektach innych organizacji i sieci  w kraju i za granicą
 12. Współpracę z władzami i instytucjami rządowymi i samorządowymi na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
 13. Członkostwo w krajowych i zagranicznych organizacjach o celach statutowych zbliżonych do celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

                                                         CZŁONKOWIE, ICH  PRAWA I OBOWIĄZKI

                                                                                               
§ 4

   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

       § 5

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemki, niezależnie od miejsca zamieszkania, które:

          1)   złożą pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
          2)   przedstawią pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,
          3)   udokumentują swoją aktywność zawodową i znaczący dorobek profesjonalny,
          4)   zobowiążą się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia,
          5)   zadeklarują aktywną działalność na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

     2. W sprawie przyjmowania nowych członków organem właściwym jest Zarząd.
     3. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd większością głosów. 
     4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne, uznające cele Stowarzyszenia
         bądź zainteresowane jego rozwojem i deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
     5. Organem decydującym o przyjęciu na członka wspierającego, na podstawie pisemnej deklaracji, jest Zarząd 
          działający na wniosek członka Stowarzyszenia.
     6. Osoba prawna, która przyjęła statutowe cele i sposoby realizacji Stowarzyszenia Polish Women`s Global  Network za
         podstawę działania, ale została utworzona i prowadzi działalność zgodnie z prawem  lokalnym, właściwym dla kraju
         zarejestrowania oraz  jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia, może uzyskać status Organizacji Partnerskiej
        Stowarzyszenia Polish Women`s Global Network.
     7. Status Organizacji Partnerskiej Stowarzyszenia Polish Women`s Global  Network przyznawany jest na wniosek
         zainteresowanej organizacji, mocą uchwały, podjętej większością głosów
         przez Zarząd Stowarzyszenia.
     8. Zasady współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Organizacją Partnerską reguluje pisemna umowa zawierana między
         nimi.
    9. Członkami honorowymi mogą być osoby, które swą działalnością wniosły szczególne zasługi dla realizacji celów
        Stowarzyszenia.
   10. Organem właściwym do nadawania godności honorowych jest Walne Zebranie Członków działające na wniosek
        Zarządu  lub 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  Uchwały w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie Członków
        zwykłą większością głosów.

       § 6

Prawa i obowiązki członków.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

          1)   biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
          2)   zgłaszania kandydatów do władz,
          3)   prawo zabierania głosu i przedkładania opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących     
                Stowarzyszenia,
          4)   prawo udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenia.

      2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

          1)   brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych,
          2)   uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
          3)   przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
          4)   regularnego opłacania składek w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia,
          5)   dbałości o dobre imię Stowarzyszenia oraz wzrost jego roli i znaczenia.

      3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa  wyborczego, mogą jednak brać udział
          z głosem doradczym w posiedzeniach i pracy statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak
          członkowie zwyczajni.
      4. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,  przestrzegania statutu oraz 
          uchwał władz Stowarzyszenia.
      5. Członkowie wspierający, którzy posiadają status Organizacji Partnerskiej Stowarzyszenia Polish Women`s Global 
          Network, mają prawo do używania nazwy Stowarzyszenia oraz jego logo  w formie graficznej, wg odrębnie
         ustalonych zasad.
      6. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

        § 7

Ustanie członkowstwa

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

          1)   dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie władzom Zarządu,
          2)   wykluczenia przez Zarząd jednomyślną uchwałą całego składu Zarządu, działającego w dacie    
                powzięcia uchwały;             
                a)   z powodu poważnego naruszenia  Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, w tym działania na szkodę   
                      Stowarzyszenia lub niegodnego działania podważającego autorytet Stowarzyszenia,
                b)   w przypadku podjęcia działalności stojącej w sprzeczności  z celami Stowarzyszenia,
                c)   z powodu nie płacenia składek przez okres dłuższy niż 2 lata,
                d)   utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
                e)   rozwiązania organizacji członkowskiej,
                f)    śmierci osoby fizycznej będącej członkiem Stowarzyszenia.

      2. Uchwała o wykluczeniu lub skreśleniu powinna być poprzedzona udzieleniem zainteresowanemu upomnienia  
          sformułowanego na piśmie i określającego rodzaj naruszenia.
      3. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia lub skreślenia zainteresowany może się odwołać do Walnego Zebrania
          Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały wykluczającej.
      4. Odwołanie jest podejmowane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
      5. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 8

   Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 9

    Kadencja władz:

 1. Kadencja  wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery  lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością oddanych głosów.
 2. Kadencja pierwszych powołanych przez założycielki Władz Stowarzyszenia trwa dwa  lata.

§ 10

Walne Zebranie Członków:

 1. Walne Zebranie Członków może być:

          1)   zwyczajne,
          2)   nadzwyczajne

  2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  3. W  Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  
          1)   z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
          2)   z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok, przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Zarząd podaje do  wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia termin, miejsce i proponowany porządek obrad 
    Walnego Zebrania Członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, w sposób zapewniający doręczenie
     informacji.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest ono zwoływane przez Zarząd z jego  
     inicjatywy, na wniosek  Komisji Rewizyjnej  lub pisemny wniosek co najmniej jedne trzeciej ogólnej liczby członków
     zwyczajnych  Stowarzyszenia, najpóźniej w terminie  trzech tygodni, od daty otrzymania przez Zarząd  stosownego   
     wniosku.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów:
         1)   przy obecności co najmniej jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych  Stowarzyszenia, w pierwszym terminie   
               Walnego,
         2)   bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia , w drugim terminie.
9. Drugi termin Walnego może być wyznaczony w tym samym dniu.
10. O drugim terminie Walnego Zebrania członkowie powinni być poinformowani w zawiadomieniu o zwołania Walnego
      Zebrania Członków.
11. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej trzech członków, posiadających prawo głosu,
      przeprowadza się głosowanie tajne.
12. Każdy członek  Stowarzyszenia może wnieść o umieszczenie dodatkowego punktu do porządku obrad. O rozszerzeniu
      porządku obrad o wnioskowany punkt rozstrzyga Walne Zebranie w drodze głosowania, chyba, że został przyjęty przez
      zebranych przez aklamację, bez głosu sprzeciwu.
13. Członek Stowarzyszenia posiadający prawo głosu może uczestniczyć w Walnym Zebraniu i wykonywać prawo głosu
      osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone innemu uprawionemu do głosowania Członkowi,
      wyłącznie w  formie pisemnej.
14. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący Walnego Zebrania, wybrany na  początku obrad zwykłą
      większością głosów. Do momentu wyboru przewodniczącego obradami kieruje prezes Zarządu, a w przypadku jego
      nieobecności inny członek Zarządu.

§ 11

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

          1)   określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, w tym uchwalanie deklaracji programowych,
          2)   dokonywanie i uchwalanie zmian Statutu,
          3)   wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
          4)   udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
          5)   uchwalanie założeń budżetowych i budżetu na kolejne lata,
          6)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
          7)   podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego,
          8)   rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
          9)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, co dotyczy jedynie takich uchwał Zarządu, od których na mocy
               obowiązujących przepisów lub niniejszego Statutu przysługuje odwołanie,
         10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, sposobie jego likwidacji  i  przeznaczeniu jego majątku,
         11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych
               do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
       2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością   
          głosów, przy obecności co najmniej jednej trzeciej członków uprawionych do głosowania w I terminie lub bez względu
          na liczbę obecnych członków w II terminie.
       3. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, przy
          obecności co najmniej jednej trzeciej członków uprawionych do głosowania w I terminie lub bez względu na liczbę
          obecnych członków w II terminie.
       4. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o powołaniu Rady Programowej, jako ciała doradczego 
           Stowarzyszenia.
       5. W skład Rady Programowej wchodzą osoby reprezentujące władze Organizacji Partnerskich Stowarzyszenia Polish
           Women`s Global Network, w liczbie do dwóch osób z jednej Organizacji.

§ 12

 1. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia będzie wyższa niż 100 osób, Zarząd uprawniony jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków celem wybrania od 10 do 30 Delegatów.
 2. Każdy z Delegatów wybierany jest imiennie, w głosowaniu jawnym, spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 członków zwyczajnych, na czteroletnią kadencję. Delegaci kadencji następujących po pierwszej kadencji powoływani są przez zwołane w tym celu Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
 3. Zebranie Delegatów przejmuje wszelkie kompetencje Walnego Zebrania Członków, określone niniejszym Statutem i stosują się do niego wszelkie postanowienia niniejszego Statutu odnoszące się do Walnego Zebrania Członków.

§ 13

  Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest:

          1)   powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
                  Członków,
          2)   reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.
      2.  Wybór członków Zarządu odbywa się w głosowaniu  jawnym, zwykłą większością głosów.   
      3. Zarząd składa się z trzech osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów
          wybiera Zarząd spośród swoich członków na pierwszym  Posiedzeniu.
      4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej dwa razy w roku. 
      5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Zarządu.
      6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia Polish Women`s Global  Network, w tym w sprawach   
          majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
      7. Zarząd może upoważnić inne osoby do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciągania   
          zobowiązań i podpisywania dokumentów w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.
      8. Do kompetencji Zarządu należą:

         1)   kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
         2)   podejmowanie uchwał o wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
               Stowarzyszenia,
         3)   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
         4)   sporządzanie planów pracy i budżetu,
         5)   sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
         6)   podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku  Stowarzyszenia,
         7)   zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
         8)   przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
         9)   przyjmowanie i uchwalanie regulaminów ustanawiania i nadawania tytułów, odznaczeń, medali, wyróżnień i nagród,
       10)  podejmowanie uchwał o nadaniu statusu Organizacji Partnerskiej Stowarzyszenia Polish Women`s Global  Network,
       11)  opracowywanie i określanie zasad współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a innymi instytucjami i organizacjami,
              krajowymi i zagranicznymi,
       12) opracowywanie zasad, regulaminów i procedur wewnętrznych działalności Stowarzyszenia,
       13) zatrudnienie osoby kierującej pracami biura Stowarzyszenia.

     9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów, w  obecności co najmniej 
         połowy składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.
     10. W przypadku potrzeby uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w/w mogą dokooptować nie więcej osób   
          niż połowę składu pochodzącego z wyboru.
          Powołani w tym trybie członkowie danego organu pełnią swoją funkcję do końca kadencji, na którą powołana była 
          osoba, w miejsce której zostali powołani.

                                                                                      § 14

 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków.
 2. Wybór członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, który kieruje jej  pracami.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

          1)   kontrolowanie działalności Zarządu,
          2)   składanie sprawozdań i wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
          3)   prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
          4)   składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
          5)   dokonywanie kontroli działalności Zarządu, nie rzadziej niż raz do roku przed  Walnym  Zebraniem Członków,
          6)   składanie sprawozdań za swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

       5.  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji
            Rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Rozdział V

§ 15

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 1. Źródłami  powstawania majątku Stowarzyszenia są:

          1)   składki członkowskie,
          2)   darowizny osób fizycznych i prawnych oraz zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarnościpublicznej i sponsoringu,
          3)   dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
          4)   dochody z własnej działalności,
          5)   granty, dotacje i dofinansowania z funduszy europejskich oraz innych, uzyskanych na realizację projektów,
          6)   dochody z majątku Stowarzyszenia.

     2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, o przeznaczeniu jego majątku decyduje Walne Zebranie Członków. 
     3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
     4.  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
     5.  W przypadku konieczności zapewnienia źródeł finansowania działalności statutowej, Stowarzyszenie może
          prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą,    
           zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
     6. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie   
         podlega podziałowi między  jego członków.
     7.  Decyzje o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje uchwałą jednomyślnie cały Zarząd.

Rozdział VI 

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ze  względu na ogólnoświatowy charakter Stowarzyszenia i członkowstwo osób  fizycznych i prawnych z zagranicy,
  Stowarzyszenie dopuszcza stosowanie komunikacji elektronicznej pomiędzy członkami
  Stowarzyszenia.
 2. Zarząd opracuje regulamin korzystania z elektronicznych środków komunikacji, w tym zwłaszcza z Internetu,
  w funkcjonowaniu Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie:

          1)   konsultacji działań Zarządu z członkami Stowarzyszenia,
          2)   formy,w jakiej członkowie Stowarzyszenia informowani będą o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego 
                Zebrania Członków (Zebrania Delegatów) oraz Nadzwyczajnego Zebrania Członków (Nadzwyczajnego Zebrania   
                Delegatów),
          3)   przyjmowania uwag, postulatów i pomysłów członków Stowarzyszenia,
          4)   składania oświadczeń woli wobec Stowarzyszenia przez członków Stowarzyszenia,
          5)   pozyskiwania i przyjmowania nowych członków,
          6)   podejmowania działań na rzecz celów Stowarzyszenia oraz funkcjonowania Stowarzyszenia w cyberprzestrzeni,   
                gdzie podstawowym narzędziem będzie platforma internetowa Stowarzyszenia,
          7)   zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w funkcjonowaniu   
                Stowarzyszenia,
          8)   zasad korzystania z platformy internetowej Stowarzyszenia: www.pwgn.org.
       3. Opracowując regulamin określony w ust. 2 Zarząd weźmie pod uwagę aktualny stan rozwoju technologii mediów   
           elektronicznych oraz skalę ich upowszechnienia wśród członków Stowarzyszenia.
       4. Zarząd dołoży starań dla upowszechnienia wśród członków Stowarzyszenia znajomości i wykorzystania   
           elektronicznych środków komunikacji.
       5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 drukuj« powrót

Sekcja dla członków

Email:

Hasło:Polska Izba Turystyki