Cele i misja
Stowarzyszenie Polish Women`s Global Network

jest organizacją powstałą z inicjatywy aktywnych zawodowo Polek, mieszkających w Polsce i za granicą, głównie w USA w odpowiedzi na potrzebę i konieczność budowania i wykorzystywania wzajemnych relacji dla umacniania dobrego wizerunku Polski w świecie i jej konkurencyjnego rozwoju.

Mając świadomość wszystkich zagrożeń i perturbacji – żyjemy w fascynującym momencie historii dla Polski, mamy takie możliwości realizacji indywidualnych i zbiorowych aspiracji, jakie mogły być tylko marzeniem dla wielu pokoleń naszych rodaków.

Miliony wykształconych i przedsiębiorczych Polaków mieszkają w Polsce oraz w wielu krajach całego świata. Wielu z nich odniosło i odnosi sukcesy w nauce, biznesie, twórczości artystycznej czy w polityce, tworząc ogromny potencjał wiedzy i doświadczenia. Świat a wraz z nim Polska i Polonia  zmienia się niesłychanie szybko,  a przestarzałe  stereotypy i mity, zarówno w Polsce na temat naszych rodaków za granicą jak i odwrotnie, pozostają dość trwałe. Jednocześnie, dynamiczny rozwój nowych technologii, zwłaszcza Internetu tworzy ogromne możliwości współpracy, dla której miejsce zamieszkania nie ma większego znaczenia.

W tym kontekście, głównym celem Stowarzyszenia Polish Women`s Global Network jest tworzenie sieci współpracy i relacji na styku różnych krajów, środowisk i kompetencji Polaków ale także osób, które darzą nasz kraj szacunkiem i sympatią ze wzg. na powiązania rodzinne, studia w Polsce itp.  Chcemy przełamywać stereotypy i opinie o naszej narodowej nieufności i niechęci do współpracy, poprzez promocję dobrych wzorów i przykładów oraz głośne mówienie o sukcesach i osiągnięciach, wymianę doświadczeń i opinii.
Będziemy podejmować działania wspierające przekuwanie nawiązywanych relacji w praktyczne kontakty i wspólne projekty zainteresowanych środowisk. Chcemy także budować i rozpowszechniać wiedzę na temat wkładu mniejszości polskich i konkretnych Polaków w budowę i rozwój krajów zamieszkania.

My, Polki, tworząc Stowarzyszenie o zasięgu globlanym, budujemy szkielet organizacyjny, jako funkcjonalny instrument i narzędzie do realizacji działań, inicjatyw i projektów. Ale pragniemy podkreślić, że chcemy promować osiągnięcia i wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i polityczny państw świata zarówno Polek jak i Polaków, niezależnie od płci. Hołdujemy bowiem zasadzie, że najlepsze efekty przynoszą działania z zachowaniem i poszanowaniem równowagi i różnorodności na wszelkich polach aktywności.

Zapraszamy do współpracy osoby o wysokim statusie zawodowym i społecznym, mieszkające i prowadzące działalność w
różnych krajach świata oraz organizacje identyfikujące się z celami Stowarzyszenia Polish Women`s Global Network. W celu kontaktów i integracji wykorzystamy tworzoną platformę internetową.

Mamy nadzieję, że tworzona przez nas globalna sieć będzie pożytecznym narzędziem i swoistym pasem transmisyjnym, do budowy sieci relacji Polek, a za ich pośrednictwem wszystkich naszych Rodaków, rozsianych po całym świecie, które – chociaż w części – przełożą się na konkretne, praktyczne działania.


     Celem Stowarzyszenia Polish Women`s Global Network jest:

 1. Kreowanie i budowa dobrego wizerunku Polski w świecie, poprzez promocję działań i osiągnięć Polek w gospodarce, nauce, kulturze oraz polityce, w kraju i na świecie.
 2. Wymiana informacji, doświadczeń oraz dobrych praktyk, nawiązywanie międzynarodowych i międzyśrodowiskowych kontaktów zawodowych.
 3. Pozytywne oddziaływanie na wzrost rozpoznawalności Polski w świecie poprzez aktywność osób i organizacji stowarzyszonych w Stowarzyszeniu Polish Women`s Global  Network.
 4. Wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego kobiet polskich w kraju i za granicą, wnoszących istotny wkład w tworzenie wizerunku Polski na świecie, poprzez aktywną działalność w gospodarce, nauce, kulturze i polityce w Polsce i innych krajach świata.


      Cele realizowane są w szczególności poprzez:

 1. Utworzenie platformy internetowej, integrującej kobiety polskie w Polsce oraz w innych krajach świata, które swoją działalnością zawodową i profesjonalizmem wnoszą istotny wkład w zmianę wizerunku i percepcji postrzegania Polski, jako kraju nowoczesnego, konkurencyjnego i atrakcyjnego, o silnej tożsamości narodowej  oraz inicjującej kontakty i współpracę międzynarodową.
 2. Inicjowanie, realizacja oraz udział w projektach promocyjnych,  informacyjnych oraz badawczych dot.
  gospodarki, nauki, kultury, społeczeństwa i demokracji a zwłaszcza promocji na arenie międzynarodowej osiągnięć rozwojowych w tych dziedzinach, zachodzących w Polsce.
 3. Działania na rzecz upowszechniania pozytywnych przykładów osiągnięć i wkładu Polaków w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i polityczny państw zasiedlenia.
 4. Działania na rzecz promocji polskich produktów na świecie, jako nośników tożsamości narodowej.
 5. Działania na rzecz rozwoju turystyki, w tym turystyki przyjazdowej do Polski oraz promocji Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie na arenie międzynarodowej.
 6. Organizację  spotkań, seminariów i konferencji, krajowych i międzynarodowych w obszarach profesjonalnej
  aktywności Polek, w celu nawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.
 7. Organizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych w kraju i za granicą, promujących polską kulturę i sztukę.
 8. Organizację targów, wystaw i misji handlowych, w kraju i za granicą.
 9. Działalność wydawniczą i publicystyczną.
 10. Inspirowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej, w celu tworzenia ponadregionalnych sieci i klastrów oraz współpracy pomiędzy sektorami nauki i biznesu, na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.
 11. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i ich sieciami na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, w tym udział w projektach innych organizacji i sieci  w kraju i za granicą.
 12. Współpracę z władzami i instytucjami rządowymi i samorządowymi na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
 13. Członkostwo w krajowych i zagranicznych organizacjacho celach statutowych zbliżonych do celów Stowarzyszenia.


 14. Forma i struktura PWGN

Polish Women`s Global Network jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Polsce.

Cele i zasady Stowarzyszenia reguluje statut.

Członkami bezpośrednimi tzw. zwyczajnymi PWGN mogą być kobiety: Polki oraz cudzoziemki, niezależnie od miejsca zamieszkania   -  aktywne zawodowo w gospodarce, nauce, kulturze oraz polityce.

Członkami wspierającymi mogą być wszystkie osoby i organizacje, krajowe i zagraniczne.  

Członkami honorowymi mogą być osoby, szczególnie zasłużone dla PWGN.

Inne organizacje mogą uzyskać status Organizacji Partnerskiej Stowarzyszenia PWGN jeśli akceptują cele statutowe PWGN oraz są zarejestrowane wg prawa lokalnego.

PWGN oraz Organizacje Partnerskie tworzą międzynarodową sieć współpracy i relacji na styku różnych krajów, środowisk i kompetencji Polaków ale także osób, które darzą nasz kraj szacunkiem i sympatią ze względu na związki gospodarcze, naukowe, powiązania rodzinne, studia w Polsce itp.     drukuj« powrót

Sekcja dla członków

Email:

Hasło:Polska Izba Turystyki