Polak pokieruje akademią obrony NATO

Polski generał pokieruje akademią obrony NATO


 

                                                                                                                                                                                                   Gen. dyw. Janusz Bojarski  jako pierwszy Polak w historii NATO, pokieruje od maja 2014 roku akademią obrony NATO w Rzymie. W sierpniu br. został wybrany na komendanta uczelni przez Komitet Wojskowy sojuszu. Stanowisko jest jednym z najwyższych rangą w strukturach wojskowych NATO. Akademia należy do kluczowych ośrodków edukacyjnych i badawczych w strukturach Sojuszu. Do głównych zadań uczelni (NATO Defence College) należy analiza środowiska bezpieczeństwa NATO i identyfikacja głównych kierunków transformacji wojskowej sojuszu. Słuchaczami akademii są także decydenci wojskowi z państw sojuszu i partnerskich.
Akademia obrony ma swoją siedzibę w Rzymie.  Kadencja komendanta trwa trzy lata.

57-let­ni Bo­jar­ski od wrze­śnia 2010 r. jest pol­skim przed­sta­wi­cie­lem woj­sko­wym przy ko­mi­te­tach woj­sko­wych NATO i UE. Zanim tra­fił na sta­no­wi­sko w Bruk­se­li od li­sto­pa­da 2007 r. kie­ro­wał De­par­ta­men­tem Kadr MON.

W 2000 r. zo­stał wy­zna­czo­ny na at­ta­che woj­sko­we­go w Wa­szyng­to­nie, zaś w la­tach 1993-1997 był za­stęp­cą at­ta­che w Pa­ry­żu. W mię­dzy­cza­sie kie­ro­wał od­dzia­łem kon­tak­tów za­gra­nicz­nych WSI i biu­rem ata­sza­tów woj­sko­wych MON. W la­tach 80. słu­żył w jed­no­st­ce Wojsk Obro­ny Po­wietrz­nej Kraju i pra­co­wał w na­czel­nej re­dak­cji pro­gra­mów woj­sko­wych Pol­skie­go Radia.

Ab­sol­went Wyż­szej Szko­ły Ofi­cer­skiej Wojsk Łącz­no­ści w Ze­grzu, stu­diów po­dy­plo­mo­wych na Aka­de­mii Obro­ny Na­ro­do­wej i Na­ro­do­wym Uni­wer­sy­te­cie Obro­ny (Na­tio­nal De­fen­ce Uni­ver­si­ty) w Wa­szyng­to­nie (ukoń­czo­nych z wy­róż­nie­niem), a także wielu zagranicznych  kur­sów i szko­leń. Bie­gle mówi po an­giel­sku i fran­cu­sku.

 

Źródło:

www.mon.gov.pl

www.onet.pldrukuj« powrót

Sekcja dla członków

Email:

Hasło:Polska Izba Turystyki