e_Vouchery

Innowacyjny Program Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej do Polski

jest konsekwencją i odpowiedzią na wnioski firm sektora turystyki postulujące konieczność usprawnienia i poprawy jakości świadczonych usług w ruchu turystycznym w turystyce przyjazdowej do Polski z krajów spoza strefy Schengen.

Inicjatywa Polskiej Izby Turystyki (PIT) uproszcza i racjonalizuje procedury obowiązujące w stosunku do obcokrajowców ubiegających się o wizy turystyczne do Polski. W efekcie zwiększa liczbę ich przyznawania i podnosi standard obsługi
zagranicznych turystów. Innowacyjność polega na stworzeniu programu systemowego z udziałem Ministerstwa Spraw Zagranicznych (wydziałów konsularnych), Służby Granicznej oraz będących beneficjentami programu przedsiębiorców turystycznych, którym stworzona została możliwość włączenia firm do systemu i wprowadzenia do praktyki działania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie organizacji i marketingu.

W rezultacie wprowadzonego systemu  Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło nastepujące rozwiązania:
--- ograniczono, w porozumieniu z Komendą Główną Straży Granicznej, stosowane rodzaje dokumentów niezbędnych do otrzymania wizy turystycznej, uwzględniając dokumenty wystawiane przez polskich przedsiębiorców turystycznych (voucher i potwierdzenie) i hotele(potwierdzenie rezerwacji i opłacenie pobytu),
--- uruchomiono w wybranych polskich urzędach konsularnych wydzielonych stanowisk dla obsługi wizowej przedsiębiorców turystycznych,
--- zdecydowano o niestosowaniu w stosunku do certyfikowanych przedsiębiorców turystycznych limitów liczby składanych aplikacji wizowych,
--- przy wyjazdach grupowych obejmujących uczestników z kilku okręgów konsularnych - zatwierdzono tryb przyjmowania dokumentów wizowych składanych przez przedsiębiorcę turystycznego w konsulacie odpowiadającym jego siedzibie.


Merytoryczną i organizacyjną realizację zadań w stosunku do firm sektora turystyki, jako ostatecznych beneficjentów programu zapwenia Polsk Izba Turystyki. Określa ona  warunki i tryb wydawania certyfikatów CERTYFIKOWANY PRZEDSIĘBIORCA TURYSTYCZNY dla polskich przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne w zakresie turystyki przyjazdowej do Polski.

Więcej informacji i szczegółow dotyczących udziału w Programie Aktywizacji Turystyki Przyjazdowej i uzyskania Certyfikatu jest na stronach internetowych Polskiej Izby Turystyki:  http://www.pit.org.pl/


drukuj« powrót

Sekcja dla członków

Email:

Hasło:Polska Izba Turystyki